Algemene voorwaarden Happy Melons BV

Artikel 1 Definities

 1. Happy Melons B.V (“Happy Melons”)., gevestigd in Amsterdam.

 2. Klant: de afnemer die gebruikt maakt van de Product(en) en/of Dienst(en) van Happy Melons.

 3. Product: door Happy Melons BV te leveren producten.

 4. Dienst: dienst in de vorm van kooklessen of catering services.

 5. Overeenkomst: een overeenkomst die tot stand komt tussen Happy Melons en de Klant in het kader van de koop, verkoop dan wel levering van producten en/of diensten door of aan Happy Melons.

 6. Annulering: de in schriftelijke vorm door de Klant aan Happy Melons gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen Diensten of Producten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Happy Melons aan de Klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten of producten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 7. No-show: het zonder annulering niet gebruik maken door een van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken dienst of verkoop.

 

Artikel 2 Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Happy Melons kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een Overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

 2. Alle door Happy Melons gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q.capaciteit) strekt". Doet Happy Melons binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

  1. Overeenkomsten voor Klant aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Happy Melons is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Klant zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

 

Artikel 3 Algemene verplichtingen van Happy Melons

 1. De Algemene verplichtingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Happy Melons tot verkoop en levering van producten en diensten aan haar klanten welke voortvloeien uit het speciale karakter van Happy Melons en de aard van de te verrichten diensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.

 2. Happy Melons is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de Overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen.

 3. De in artikel 3.2 genoemde verplichting geldt niet:

  1. in geval van overmacht aan de zijde van Happy Melons als bedoeld in artikel 10;

  2. indien de Klant niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;

  3. indien de Klant de in artikel 6 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;

  4. indien de Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Happy Melons heeft.

3.4 Happy Melons is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

 

Artikel 4 Verplichtingen van Happy Melons

 1. Happy Melons is gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de Klant zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van Happy Melons. De Klant dient op eerste verzoek het pand te verlaten.

 2. Indien Klant niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Happy Melons de reservering als geannuleerd beschouwen.

 

Artikel 5 Annuleringen

 1. Annulering door Klanten, algemeen:

5.1.1 De Klant is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Happy Melons het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

5.1.2 Ingeval van no-show zal de Klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

5.1.3 Indien niet alle overeengekomen Diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde Diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

5.1.4 Indien een of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde Dienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die Happy Melons had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden moeten worden.

5.1.7 Bedragen die Happy Melons met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de Klant te allen tijde volledig aan Happy Melons te worden vergoed, mits Happy Melons niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

5.2 Annulering door Happy Melons

5.2.1 Happy Melons is met inachtneming van het navolgende bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij de Klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Happy Melons afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de Klant daarbij tevens ondubbelzinnig tekenen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

5.2.2 Happy Melons is te allen tijde bevoegd een Overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die Overeenkomst in Happy Melons te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de Klant of op grond van de hoedanigheid van Klant of gasten, dat Happy Melons de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Happy Melons van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de Klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten Diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten Diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

 

Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling

 1. Happy Melons kan te allen tijde van de Klant verlangen dat deze onder Happy Melons deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen.

 2. Happy Melons kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.

 3. Happy Melons mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de Klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Happy Melons onverwijld aan de Klant te worden terugbetaald.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Happy Melons

 1. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Happy Melons terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

 2. Happy Melons is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Happy Melons. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Happy Melons bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan tijdens kooklessen.

 3. In geen enkel geval is Happy Melons gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

  1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is;

  2. het door de verzekeraar van Happy Melons aan Happy Melons terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

  3. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

 4. Indien Happy Melons goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Happy Melons daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Happy Melons nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Happy Melons opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Happy Melons.

 5. De Klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Happy Melons volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens Happy Melons mocht geldend maken, indien en voorzover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Happy Melons krachtens enige overeenkomst met de Klant te verlenen of verleende dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige dienst werd verleend of moest worden verleend.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de Klant

8.1 De Klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Happy Melons en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

Artikel 9 Afrekening en betaling

 1. De Klant is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd.

 2. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de Klant doorberekend. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de Klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De Klant dient voor directe betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

 3. De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke aan Happy Melons uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning..

 4. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de Klant binnen tien dagen na factuurdatum aan Happy Melons te worden voldaan.

 5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

 6. Indien de Klant in gebreke is dient hij aan Happy Melons alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van EUR 50,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

 7. Daarenboven is de Klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

 8. Iedere betaling zal worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Klant aan Happy Melons in de navolgende volgorde:

  1. de kosten van executie;

  2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

  3. de rente;

  4. de schade;

  5. de hoofdsom.

 9. Happy Melons is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Als overmacht voor Happy Melons , die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Happy Melons niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door Happy Melons zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

 2. Indien een der partijen bij een Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 © 2017 by Happy Melons BV   //   020 737 28 61   //   info@happymelons.nl    

Algemene voorwaarden   //    Privacybeleid   //  Vacatures 

 Hoofddorpweg 23, 1059CT Amsterdam

 

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle